amd thailand

AMD จับมือการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดโครงการ MEA WISE ปีที่ 2

AMD จับมือการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดโครงการ MEA WISE ปีที่ 2 พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้เกิด Startup ใหม่

AMD ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการประมวลผลประสิทธิภาพสูง จับมือ การไฟฟ้านครหลวง (MEA), ธนาคารกสิกรไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ MEA WISE ปีที่ 2 มุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ MEA ให้สอดคล้องกับบริบทการแข่งขันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด Energy Transformation โดยมีเป้าหมายพัฒนาโครงการให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถก่อให้เกิดรายได้

ความร่วมมือในครั้งนี้ AMD ผู้ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการประมวลผลประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยี AI ชั้นนำระดับโลก จะเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI PC บนกลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุดโดยผู้เชี่ยวชาญของ AMD เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโปรเจ็คต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประกวดเข้ากับพันธมิตรชั้นนำมากมายของ AMD ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย AMD

GameTonix Ads Banner 970x250