Nintendo Switch

Nintendo Switch ขายไปได้แล้วกว่า 129.53 ล้านเครื่อง ตั้งแต่วางจำหน่ายมา 7 ปี

Nintendo ได้ออกมาประกาศผลประกอบการปีล่าสุด ประจำไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 โดยรายงานว่าเครื่องเกม Nintendo Switch มีจำนวนที่ขายไปได้แล้วกว่า 129.53 ล้านเครื่อง ตั้งแต่วางจำหน่ายมาเป็นระยะเวลา 7 ปี

ถ้าหากแยกออกมาเป็นไตรมาสในปีล่าสุดแล้วจะทำให้ Nintendo Switch จะมีจำนวนที่ขายไปได้กว่า 3.91 ล้านเครื่อง ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากเดิมกว่า 13.9% จากที่ทำได้ในปีที่แล้ว

แม้ว่ายอดขายสำหรับรุ่น Switch พื้นฐานและ Switch Lite จะลดลง (51.3% และ 26.7% ตามลำดับ) แต่รุ่น Switch OLED มียอดขายเพิ่มขึ้น 83.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี มีการขายซอฟต์แวร์ทั้งหมด 52.2 ล้านหน่วยบนสวิตช์ในระหว่างไตรมาส ซึ่งเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนใหญ่มาจาก The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ซึ่งขายไปแล้วกว่า 18.5 ล้านหน่วย

GameTonix Ads Banner 970x250